Programové priority

Obsah
Text

Středočeský kraj je v evropském měřítku spíše venkovský region, s neuvěřitelnou příležitostí, kterou je metropole v jeho středu. Středočeský kraj má tvořit  prostor pro moderní, podnikavé a vzdělané lidi. Máme cíl posunout kraj mezi nejbohatší regiony v Evropě. Má k tomu veškeré předpoklady. Inovativní i průmyslová základna společně s blízkostí Prahy jej předurčují k úspěchu. Zároveň trpí strukturální nevýhodou - v kraji je mnoho malých obcí vzdálených od sebe několik kilometrů. Musíme proto změnit přístup Kraje v mnoha oblastech. 

Středočeský kraj je region s malými obcemi. Z přibližně 1080 obcemi jsme výjimečné území v celoevropském měřítku. Více nežli 800 obcí je menších nežli 1000 obyvatel, téměř 600 obcí obývá méně nežli 500 obyvatel. Z pohledu zabezpečení infrastruktury pro jejich udržitelnost a rozvoj je takové rozložení obyvatel v území velká výzva. 

Pro porovnání - Švédsko a Finsko mají dohromady něco přes 600 obcí celkem. 

Infrastruktura

Internet: chci podporovat výstavbu přípojných sítí do malých obcí. Řešením je důsledná koordinace investic kraje a operátorů. Po konzultacích s trhem chceme i přímo podpřit výstavbu přípojných sítí do malých obcí z krajského rozpočtu, za podmínky zachování otevřeného přístupu pro všechny subjekty na trhu. To však připadá v úvahu jenom v nejmenších obcích s minimálními šancemi na pokrytí VRI sítěmi. Samotné připojení v přístupové síti vyřeší trh. Vím to, protože všechny analýzy ukazují na investiční bariéry především v přívodních linkách do obcí.

Protože jsem součástí týmu Sekce IT a Telekomunikací při Hospodářské komoře ČR, poddílím se na přípravě podmínek pro čerpání dotací z evropských fondů pro podporu výstavby vysokorychlostního internetu. Ani finanční podpora ze strany Unie nedostatečné připojení nedokáže bez podpory kraje vyřešit.

Vážení nákladních souprav - jeden z kroků, které na Kraji budu prosazovat. Objíždění mýta kamiony a snaha objet pražský okruh vesnickými cestami? Úplně normální. Vídám i kolony kamionů na cestách se zákazem vjezdu nad 6tun. Dopad na Středočeskou silniční infrastrukturu je na první pohled viditelný. Dopravci a řidiči přenáší svoje náklady na krajský rozpočet. To jim po volbách znemožníme instalací mobilních a fixních průjezdových vah. Rozumíme dopravcům, kterým se nechce překonávat dlouhé vzdálenosti cestováním po okruhu, také chápu snahu ušetřit na mýtu - ale tohle není vůči šikanovaným obyvatelům Středočeského kraje fér. 

Volte Rejzka pro rychlý internet!

Silniční infrastruktura: stav středočeské infrastruktury pozemních komunikací je ostudný. V jiných krajích se dokázali posunout a opravit jimi spravovanou infrastrukturu, rozšířit ji, vyřešit nebezpečné úseky. V SČK se snoubí všechny představitelné komplikace. Je to dědictví síťě komunikací s nedostatečným "kufrem" vozovky a chybějící krajnicí, která vznikla na podloží historických cest a s tím související potřeba úplné výměny konstrukčních vrstev komunikací. Středočeské silnice je potřeba nejenom opravit, ale i rozšířit, přidat jim únosnou krajnici, zvýšit bezpečnost stavebně technickými opatřeními. Vedle toho chybí okruhy kolem Prahy. Nedostatečná kapacita hlavních tahů přivádí těžkou dopravu do míst, které nikdy pro velkou zátěž nebyly konstruované. Přetížení situaci jenom zhoršuje, proto je také stav středočeských silničních mostů alarmující.

Situace se silnicemi se postupně lepší, od roku 2020 provedlo vedení Kraje s radními pro silniční dopravu za ODS velkou řadu dílčích změn, modernizaci systému údržby. Příprava investic plánuje mnohem více dopředu, daří se zlepšovat koordinaci procesů a staveb. Současně s opravami komunikací ukládáme chráničky pro přivedení vysokorychlostního internetu tak, abychom připravili cestu také pro data. Zavedli jsme sledování kvality všech provedených prací a  systém sledování stavu opravených silnic pro uplatňování záruk. A to i u toho nejmenšího díla. Je třeba dodavatele naučit, že práce pro kraj musí být kvalitní. 

Nakonec to nejdůležitější. Středočeský kraj má reformou přerozdělování danového výběru konečně dostávat stejný objem prostředků na jednoho obyvatele, jako ostatní kraje. Reformu připravuje vláda Petra Fialy. Jen s jistotou trvalého financování se nám povede ostranit investiční dluh v řádu desítek miliard korun, který Středočeský kraj "nabral" díky dnes již nespravedlivému přerozdělování ze výběru daní. 

Železnice: program ODS obsahuje závazek stavět a rozšiřovat P+R parkoviště u železničních koridorů. Budu navíc prosazovat rozšíření a kultivaci parkovacích ploch v blízkosti malých zastávek na železničních koridorech. Většině z dojíždějících vozem ke koridorové trati je lhostejné, zda budou parkovat ve městě či u zastávky mezi městy. Poptávka po parkování je vysoká, chci proto, aby byla tato malá parkoviště bezpečná, osvětlená a bylo možné dojít k vlaku čistou botou. Středočeši si to zaslouží.

Vodovody: Pokračujeme v propojování vodovodního řadu. Výstavba propojené vodárenské soustavy v celém SČK zabezpečí dodávku vody pro obce postižené suchem. Program ODS/SPOLU pro krajské volby plány pro robustní vodovodní řady obsahuje. Pro mne, který žije na Českobrodsku, je tento plán velkou prioritou.

 

Doprava

Při obnově smlouvy Kraje s železničními dopravci jsem trval na možnosti placení jízdného platební kartou, bez příplatků za platbu ve voze. A povedlo se. V dalším volebním období chci prosazovat rozšiřování veřejné dopravy na "objednávku" přes aplikaci. Pilotní projekt probíhá na Českobrodsku. Koncept, který vás "doveze" domů, i když už pravidelný spoj odjel. 

Školství

Kraj svoje školy zanedbával, ale po roce 2020 se situace dramaticky zlepšuje. Na kolínské Střední odborné škole informatiky a spojů jsme připravili nový systém vzdělávání pro kyberbezpečnost, odborné vzdělávání se v některých středočeských školách zlepšilo natolik, že začíná přitahovat i studenty ze vzdálenějších regionů. Konkurenceschopné hospodářství stojí na znalostech a kvalifikované pracovní sílě. Proto se školství věnuje program ODS/SPOLU jako jedné z priorit. Nejsem odborník na všechno, ale vidím dramatické zlepšování vybavení krajských škol.  
Program ODS/SPOLU počítá s opravami majetku kraje, tedy i budovami škol. Já se připojím požadavkem na připojení budov škol vysokorychlostním internetem, vybudováním datových rozvodů a potřebné aktivní infrastruktury. Chci, aby kraj zohlednil provozní náklady na digitalizaci škol, protože zvýšený OPEX je pro ředitele důvodem proč se do digitalizace školy nepouštět. Studenti dostanou možnost naučit se pohybovat v digitálním světě, kterému se v celém svém profesním životě nemohou vyhnout. Stejně jako systém přihlašování na školy - důsledně digitální řešení pomůže s odstraněním zmatků.

U základního školství má kraj omezené možnosti působení. Budu však prosazovat kvalitní dohled kraje nad demografickými studiemi a vývojem v jednotlivých regionech, aby už nedocházelo k zanedbání nárůstu počtu obyvatel v živelně a nekoncepčně povolovaných výstavbách v obcích v okolí Prahy, které žádné školní zařízení neprovozují a starosti "nechávají koňovi a nejbližší ORP". Tenhle Kocourkov musí skončit. Ostatně soudím, že malé obce se mají spojovat do větších celků, nejméně v rámci Dobrovolných svazků.

Zdravotnictví

Program ODS pro krajské volby považuje zdravotnictví za jednu z nejvyšších priorit. Vybudovali jsme přístup k rychlému internetu pro všechny lékaře a pacienty středočeských krajských zdravotnických zařízení. Chybí nám dopracovat systém předávání zdravotnické dokumentace a sledování výkonů v jednotlivých zařízení. Řešení přijde z Evropy - elektronická zdravotní dokumentace a s ní absolutní požadavek na bezpečnost dat. Zaměřil jsem se na kybernetickou bezpečnost nemocnic a ochranu citlivých osobních údajů pacientů, připravili jsme pro všechny krajské nemocnice bezpečnostní strategie a do bezpečnosti investujeme. Žádný další Benešov nehrozí. V dalším volebním období dotáhneme přechod všech nemocnic na požadavky NIS2. 

Životní prostředí

Podpořím zvýšení podílu kraje a obcí na správě chráněných částí přírody. Chci upřednostnit ochranu společného životního prostředí proti parciálním zájmům některých velkopodnikatelů. Nikdo nemá trpět kvůli zisku druhého. To se týká zejména zemědělců a stavebníků. Vliv na krajinu musí být dobře zvažován. Musíme však podporovat také naše podnikatele, proto jim musíme dát možnost nedoplácet na ochranu životního prostředí. Budu prosazovat pozitivní motivaci pro odpovědné hospodáře. 

Upřednostníme projekty, jejichž přínos bude prokazatelný a dlouhodobý – např. ozelenění sídel, zvýšení podílu zeleně v krajině a okolo dopravních komunikací s cílem odstranit kontaminaci vzduchu a snížit hluk.

Digitalizace

Procesy: téměř každý proces se dá z velké části automatizovat. Na krajském úřadě zavedu všechna opatření, které jsem kdy zaváděl ve své praxi - nic, co mohou dělat stroje, nebudou dělat lidé. Všechny informace o procesech a rozhodování uvidí v reálném čase pověření lidé, každý pohyb v systému budeme logovat. Tak, jak je to běžné v podnikání. Kromě úspor bude benefitem naprostá transparentnost všech systémových transakcí. Nikdo se neschová, pokud bude s jakoukoliv krajskou kapitolou nestandardně manipulovat. 

Otevřená data: co nemá kraj za povinnost vést v rovině důvěrné, bude veřejné. Občané a firmy mají právo na informace. Dotace tak budou více fér. Ztíží se manipulace s veřejnými zakázkami. Kraj co nejvíce finančních a rozpočtových informací zveřejní prostřednictvím internetových aplikací tak, aby občané mohli na hospodaření kraje dohlížet a kontrolovat ho. A to i nad rámec zákona. Mým cílem je co nejvyšší veřejná kontrola. 

Investice: plánované investice kraje budou s předstihem zveřejňované dálkově dostupným způsobem (na internetu) tak, aby každý investor - ať soukromý, firma nebo obec, byl schopná připravit svoje investice a projekt tak, aby nedocházelo k opakovaným stavebním pracím. Kromě snížení zátěže obyvatel, a finanční zátěže všech stran, bude snadné kontrolovat postup přislíbených investic na opravě infrastruktury. 

Aplikace: kraji chybí data. Není dostatek údajů pro plánování dopravy. Není dostatečná zpětná vazba pro zanedbanou údržbu a neřešené nebezpečné situace například v dopravě? Propadá se po opravě krajské komunikace vozovka nebo se trhá krajnice? Chci díky zavedení Aplikace Středočecha zesílit veřejnou kontrolu krajských organizací. 

Správa majetku: majetek Středočeského kraje nemá elektronickou evidenci. Nevěřili byste tomu, ale nemá ani elektronický plán údržby a potřebných revizí. Z drobné závady se tak stávají drahé havárie. Celá správa majetku patří do 70. let 20. století. V rozsahu tak obrovské "korporace", jakou krajská správa je, lze těžko efektivně nakládat s prostředky. Kompletní digitalizace správy majetku, ihned po dokončení jeho elektronické evidence, ušetří stamiliony korun. Ty použijeme ve pro zdravotnictví, školství a IZS. Budou to mnohem lépe investované peníze! 

Kraj musí být pro svoje občany a firmy otevřený, transparentní a přínosný. Obecné požadavky na digitalizaci rezonují celým ICT průmyslem. Díky svým zkušenostem z oboru naplníme vizi otevřeného kraje. 

Bezpečnost

Policie: budu prosazovat posílení systémové spolupráce mezi krajem a Policií. Kvůli trvale nízkému stavu počtu příslušníků Policie České republiky, ve které se nachází některé části Středočeského kraje, je pro zločince, zloděje a výtržníky jednoduché ohrožovat majetek, anebo dokonce Středočechy jako takové. V situaci, ve které je pro dvě oblasti přidělovaná jedna hlídka, se nesmíme ocitnout. Zažil jsem společně s policisty den, při kterém museli vědomě přehlížet méně závažnou trestnou činnost, aby mohli zasáhnout proti činnosti vážnější. Trvalý podstav neumožňuje naplnit schválené eskalační schéma - to je nepřijatelné

Obce: bezpečnost v obcích samotných je možné podpořit také elektronickými systémy. Musíme respektovat soukromí obyvatel, ale všude tam, kde obce projeví zájem, pomůžu jim se zavedením bezpečnostních opatření. 

Radary: nejsem příznivcem skrytých úsekových měření. Z velké části zvýšené bezpečí nepřináší - jsou to obecní bankomaty. Pomůžu zavádět v obcích dopravní opatření, které skutečně ochrání naše děti před nebezpečím zranění nezodpovědnými řidiči. Jako dobrý příklad uvedu semafory. Červená nedovolí pokračovat při překročení rychlosti v jízdě. To je naprosto fér.

Kryptobezpečnost: Celou svoji odbornou zdatností budu prosazovat nejvyšší standardy bezpečnosti v krajských organizacích, zejména nemocnicích a u záchranné služby. Nesmíme ohrožovat naše občany zanedbáním bezpečnosti IT systémů. V případě minulých úspěšných útoků hackerů šlo o trestuhodnou nedbalost. Na zabezpečení nemocnic použijeme bankovní standardy. 

Všechny další otázky bezpečnosti najdete na našem programovém webu ODS - https://postavmekrajnanohy.cz/

Svoboda a zodpovědnost

Nikdy nepůjdu do žádné aktivity, která omezí naši svobodu a demokratické principy. Chci se podílet na vybudování kraje, který budou mít jeho občané rádi a budou chtít za něj přebírat spoluzodpovědnost. Středočeský kraj může být a také bude jedním z nejbohatších regionů Evropy. Využijme tuto příležitost ke změně!